Mollusc@t

CatalanEnglishSpanish a.glink img {margin-right:2px;} #goog-gt-tt{display:none!important;}.goog-te-banner-frame{display:none!important;}.goog-te-menu-value:hover{text-decoration:none!important;}.goog-text-highlight{background-color:transparent!important;box-shadow:none!important;}body{top:0!important;}#google_translate_element2{display:none!important;}
function googleTranslateElementInit2() {new google.translate.TranslateElement({pageLanguage: 'ca',autoDisplay: false}, 'google_translate_element2');}if(!window.gt_translate_script){window.gt_translate_script=document.createElement('script');gt_translate_script.src='https://translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit2';document.body.appendChild(gt_translate_script);} function GTranslateGetCurrentLang() {var keyValue = document['cookie'].match('(^|;) ?googtrans=([^;]*)(;|$)');return keyValue ? keyValue[2].split('/')[2] : null;} function GTranslateFireEvent(element,event){try{if(document.createEventObject){var evt=document.createEventObject();element.fireEvent('on'+event,evt)}else{var evt=document.createEvent('HTMLEvents');evt.initEvent(event,true,true);element.dispatchEvent(evt)}}catch(e){}} function doGTranslate(lang_pair){if(lang_pair.value)lang_pair=lang_pair.value;if(lang_pair=='')return;var lang=lang_pair.split('|')[1];if(GTranslateGetCurrentLang() == null && lang == lang_pair.split('|')[0])return;if(typeof ga=='function'){ga('send', 'event', 'GTranslate', lang, location.hostname+location.pathname+location.search);}var teCombo;var sel=document.getElementsByTagName('select');for(var i=0;i<sel.length;i++)if(sel[i].className.indexOf('goog-te-combo')!=-1){teCombo=sel[i];break;}if(document.getElementById('google_translate_element2')==null||document.getElementById('google_translate_element2').innerHTML.length==0||teCombo.length==0||teCombo.innerHTML.length==0){setTimeout(function(){doGTranslate(lang_pair)},500)}else{teCombo.value=lang;GTranslateFireEvent(teCombo,'change');GTranslateFireEvent(teCombo,'change')}}

Volum 8, número 1 (març de 2022)

Descarrega’t aquí la revista Spira del volum 8, número 1, del març de 2022. Per llegir un dels articles, fes clic sobre el nom, i s’obrirà en una nova pestanya.

Bros, V., Cadevall, J., Guillén, G., Prats, Ll. & Corbella, J. (2022). Diversitat i distribució dels mol·luscs estigobis i estigòfils (Moitessieriidae i Hydrobiidae) en el massís de Sant Llorenç del Munt i la serra de l’Obac (Barcelona, NE península Ibèrica). [includes English version] Spira 8(1): 1-20.

Quintana Cardona, J. & Bros, V. (2022). Sobre la presència a Catalunya d’una Testacella (Gastropoda: Testacellidae) de posició taxonòmica incerta. Spira 8(1): 21-26.

Glöer, P. & Porfyris, A. (2022). Greece, a second hotspot of Bythinella spp. (Gastropoda: Bythinellidae) in Europe, with the description of two new species. Spira 8(1): 27-38.

Quiñonero-Salgado, S. & López-Soriano, J. (2022). Primera cita de Corbicula fluminalis (O.F Müller, 1774) (Bivalvia: Cyrenidae) en Aragón. Spira 8(1): 39-42.

Murcia Requena, J., Tórtola Sánchez, A., Tórtola García, M., García-Meseguer, A.J., Quiñonero-Salgado, S. & López-Soriano, J. (2022). Presencia de una población de Pinctada radiata (Leach, 1814) (Bivalvia: Margaritidae) en el Mar Menor (Murcia, España). Spira 8(1): 43-46.