Mollusc@t

CatalanEnglishSpanish

Estatuts

Capítol 1 - LA DENOMINACIÓ, ELS FINS I EL DOMICILI

ARTICLE 1

L’ “ASSOCIACIÓ CATALANA DE MALACOLOGIA—A.C.M.” regula les seves activitats d’acord el que estableix la llei  4/2008 de 24 d’abril del llibre tercer del codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del dret d’associació i els seus estatuts.

ARTICLE 2

Els fins de l’Associació són:

· Qualsevol mena d’activitat relacionada amb el món de la Malacologia, des de l’estudi i la divulgació de temes relacionats amb els mol·luscs, fins al seu col·leccionisme.

· Queda exclòs tot ànim de lucre.

ARTICLE 3

El domicili de l’Associació s’estableix a la ciutat de de Barcelona i radica al Carrer Grasssot Nº 26 1er 2ª. El domicili social assenyala l’àmbit d’activitat principal de l’entitat. L’àmbit d’acció territorial de la nostra associació serà, principalment, tota la comunitat autònoma de Catalunya.

El lloc de trobades i reunions s’estableix al Museu Blau (Museu de Ciències Naturals) de Barcelona Plaça Leonardo da Vinci 4 – 5  08019 de Barcelona

Capítol 2 - ELS MEMBRES DE L'ASSOCIACIÓ, ELS SEUS DRETS I LES SEVES OBLIGACIONS

ARTICLE 4

Poden formar part de l’Associació, en qualsevol de les seves categories, totes les persones que comparteixin les inquietuds i objectius de l’entitat. Hauran de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre aquest afer en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà en l’Assemblea General més immediata.

Només es podrà rebutjar una petició d’admissió si aquesta perjudica el bon funcionament de l’entitat i la consecució dels seus fins; la condició de soci és personal i intransferible.

La nostra Associació estarà formada per SOCIS D’HONOR, SOCIS PROTECTORS, SOCIS CORPORATIUS, SOCIS NUMERARIS, SOCIS CÒNJUGE, SOCIS INFANTILS I JUVENILS FILLS DE SOCIS NUMERARIS, I SOCIS JÚNIOR O ESTUDIANTS.

L’acceptació del nou soci es considera efectiva a partir del dia 1 de gener de l’any en el qual sigui admès. El soci admès abonarà sencera la quota de l’any en curs.

Cada any es farà la renovació de tots els socis per a l’any següent, a excepció dels socis que enviïn la seva renúncia per escrit al nostre President abans del dia 30 d’octubre de l’any en curs.

ARTICLE 5

1) Seran SOCIS D’HONOR aquelles persones que, a consideració de l’Associació, hagin destacat, o bé per la seva excepcional aportació en el camp de la Malacologia, o bé per la seva extraordinària col·laboració amb la nostra Entitat. Podran ser designats a proposta de la Junta Directiva, a proposta d’almenys 10 socis, o designats per l’Assemblea General.

Se’ls donarà un Diploma Acreditatiu i se’ls enviaran gratuïtament les publicacions que editi l’A.C.M.

Estaran lliures de quotes i tindran veu però no vot en les decisions de l’Associació.

2) Seran SOCIS PROTECTORS aquells que abonin una quota especial d’ajuda a la nostra Associació, a més de la que els correspon com a socis numeraris o corporatius.

3) Serán SOCIS CORPORATIUS aquelles entitats que ho demanin per escrit i siguin admeses per la Junta Directiva, formalitzin la seva inscripció i abonin la quota que indiqui l’Assemblea General, la qual serà d’una quantia superior que la dels socis numeraris.

Els socis corporatius només tindran dret a rebre les publicacions periòdiques que editi l’Associació a partir del moment del seu ingrés.

Es perdrà la condició de soci corporatiu per:

a) Baixa voluntària

b) No satisfer la quota anual en el termini establert per la Junta Directiva.

c) Per acord de l’Assemblea General reunida amb caràcter extraordinari, previ informe de la Junta Directiva i escoltades les al·legacions d’un representant de l’entitat.

4) Seran SOCIS NUMERARIS aquelles persones físiques que ho demanin i siguin admeses per la Junta Directiva, formalitzin la seva inscripció i abonin la quota que anualment aprovi l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva. La condició de soci numerari es perdrà segons l’establert en l’article número 7 d’aquests Estatuts.

SÓN DRETS DELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ:

a) Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

b) Escollir o ser escollit per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

c) Exercir la representació que se´ls confereixi en cada cas.

d) Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’Associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.

e) Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

f) Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’Associació. Aquesta gestió haurà de ser totalment transparent i clara.

g) Rebre informació sobre les activitats de l’Associació.

h) Fer ús dels serveis comuns que l’Associació estableixi o tingui a la seva disposició.

i) Formar part dels grups de treball.

j) Posseir un exemplar dels estatuts en català o castellà, com es vulgui.

k) Tenir opció a incloure els seus estudis a les publicacions de l’Associació, prèvia acceptació per part del Comitè Editorial.

5) Seran SOCIS CÒNJUGUE O PARELLA, com el seu nom indica, cònjuges o parelles de socis numeraris que demanin ingressar com a socis en aquest apartat, formalitzin la seva inscripció i abonin la quota fixada per l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

La condició de soci en aquest apartat es perdrà segons lo previst en l’article número 7 d’aquests Estatuts.

Tindran els mateixos drets i deures que els socis numeraris amb l’excepció de: veu i vot en les assemblees, ser electors o elegibles per als càrrecs directius i rebre les publicacions de l’Associació.

La seva quota serà més reduïda que la dels socis numeraris.

6) Socis JUVENILS I INFANTILS fills de socis numeraris. Tots els fills de socis numeraris podran obtenir el carnet en qualsevol d’aquest dos apartats, si els seus pares o tutors ho demanen.

Es consideren socis infantils tots els nens o nenes fins als 12 anys.

Es consideren socis juvenils els/les joves de 12 a 16 anys.

Per tots ells no hi ha quota.

7) Seran socis ESTUDIANTS aquells alumnes de centres universitaris o de qualsevol altre nivell que ho sol·licitin i siguin admesos per la Junta Directiva i abonin les quotes corresponents.

Els socis estudiants tindran els mateixos drets i deures que els socis numeraris, amb l’excepció de: veu i vot en les assemblees i ser electors o elegits per càrrecs directius.

A l’edat de 22 anys perdrà la condició de soci estudiant i passarà a ser soci numerari.

La condició de soci estudiant es perdrà també segons lo previst en l’article numero 7 d’aquests Estatuts.

La quota dels socis estudiants serà més reduïda que la dels socis numeraris.

ARTICLE 6

SÓN DEURES DELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ:

1) Ajustar la seva actuació a les normes estatutàries.

2) Complir els acords de l’Assemblea General i les normes que assenyali la Junta Directiva per dur-los a terme.

3) Satisfer puntualment les quotes que s’estableixin.

4) Mantenir la col·laboració que calgui per el bon funcionament de l’Associació.

ARTICLE 7

SÓN CAUSA DE BAIXA A L’ASSOCIACIÓ:

1) Que ho decideixi la persona interessada de manera voluntària. Ho ha de comunicar per escrit a la Junta Directiva. La baixa es pot demanar a qualsevol moment.

2) No satisfer les quotes fixades. Si aquestes s’abonen irregularment, la Junta Directiva decidirà al respecte.

3) No complir les obligacions estatutàries. Serà la Junta Directiva qui ho determini.

4) La mort del soci.

5) Qualsevol altra “causa important” que a judici de la Junta Directiva aconselli la baixa d’un membre de l’Associació.

6) Qualsevol decisió al respecte serà comunicada a la propera Assemblea General.

Capítol 3 - L'ASSEMBLEA GENERAL

ARTICLE 8

1) L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’Associació; els seus membres hi formen part per dret propi i irrenunciable.

2) Els membres de l’Associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decidiran per majoria els afers que siguin competència de l’Assemblea.

3) Tots els membres quedaran subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui discrepin i els presents que s’hagin abstingut de votar.

ARTICLE 9

L’ASSEMBLEA GENERAL TÉ LES FACULTATS SEGÜENTS:

 

a) Modificar els estatuts de l’Associació.

b) Adoptar els acords relatius a la representació legal, gestió i defensa dels interessos dels seus membres.

c) Controlar l’activitat i gestió de la Junta Directiva, ratificant, modificant o rebutjant, quan calgui i en qualsevol moment, els acords que aquesta prengui.

d) Aprovar els pressupostos anuals de despeses i ingressos, i la memòria anual d’activitats.

e) Escollir els membres de la Junta Directiva, destituir-los i substituir-los.

f) Establir les línies generals d’actuació que permetin complir els fins de l’Associació.

g) Fixar les quotes que els membres de l’Associació hauran de satisfer.

h) Dissoldre i liquidar l’Associació.

i) Resoldre tots aquells assumptes no encarregats de manera expressa per aquests estatuts a altre òrgan de l’Associació.

ARTICLE 10

1) L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim una vegada a l’any per aprovar els comptes, el pressupost i la memòria d’activitats.

2) L’Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari, sempre que calgui, a requeriment de la Junta Directiva, o bé quan ho sol·liciti un nombre de membres de l’Associació que representi, pel cap baix, un 10% de la totalitad. En aquest darrer cas, ho farà dins d’un període no superior a 20 dies.

ARTICLE 11

1) La convocatòria de les Assemblees Generals, tant ordinàries com les extraordinàries, es farà per escrit.

Els anuncis de la convocatòria es col·locaran en els llocs que es considerin més apropiats per la seva publicitat, amb una anticipació mínima de 15 dies. La convocatòria s’adreçarà també individualment a tots els membres mitjançant carta, trucada telefònica o qualsevol altre mitjà.

La convocatòria especificarà el dia, l’hora i el lloc de la reunió, com també l’ordre del dia. S’inclouran preceptivament en l’ordre del dia de l’Assemblea General les qüestions suscitades per cada grup de treball, sempre que prèviament s’hagin comunicat a la Junta Directiva. Excepte si ho volen la totalitat dels membres reunits a l’Assemblea, sols es podrà discutir els assumptes inclosos en l’ordre del dia.

2) Les reunions de l’Assemblea General les presidirà el President de l’Associació. Si no hi és, el substituiran,successivament, el Vice-president o el Vocal de la Junta.

Actuarà com a Secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva. Si no hi és, el substituirà el Vocal de la Junta.

3) El Secretari redactarà l’acta de cada reunió amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords que s’hagin adoptat i el resultat numèric de les votacions.

4) Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegirà l’acta de la sessió anterior. A fi que s’aprovi o s’esmeni, cinc dies abans, l’acta i qualsevol altra documentació hauran d’estar a disposició dels socis al local social.

5) A les reunions de l’Assemblea General, hom podrà expressar-se en la llengua que prefereixi sense deixar de respectar l’idioma de la majoria assistent.

ARTICLE 12

L’Assemblea quedarà constituïda vàlidament en primera convocatòria amb l’assistència d’un mínim del

50% de la totalitat dels socis. Aquesta assistència podrà ser física o representada.

Quedarà vàlidament constituïda en segona convocatòria sigui quin sigui el nombre de socis presents o

representats per altres membres de l’Associació mitjançant escrit o per qualsevol altra persona

degudament autoritzada pel soci representat, mitja hora més tard de l’hora establerta per a la primera

convocatòria i en el mateix lloc.

ARTICLE 13

1) En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’Associació present o

representat.

2) Els acords es prendran per majoria simple de vots.

3) Per adoptar acords sobre:

a) Separació dels membres.

b) Modificació dels estatuts.

c) Dissolució i liquidació de l’Associació.

d) Constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una ja existent.

e) Disposició o alineació de béns socials.

f) Sol·licitud de declaració d’utilitat pública.

Caldrà un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents, tant a la primera convocatòria com a la segona.

L’elecció de la Junta Directiva d’administradors o representats es farà, si es presenten diverses candidatures, per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.

Capítol 4 - LA JUNTA DIRECTIVA

ARTICLE 14

1) Regirà, administrarà, i representarà a l’Associació la Junta Directiva que està formada per:

a) El President

b) El Vice-president

c) El Secretari

d) El Tresorer

e) Almenys tres vocals

2) L’elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per votació de l’Assemblea General.

Si es presenten diverses candidatures, caldrà l’acord de la majoria relativa dels socis presents o representats. Si hi ha una sola candidatura, o cap, es requerirà un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels socis presents o representats, tant a la primera convocatòria com a la segona.

3) L’exercici del càrrec serà gratuït. Les despeses originades directament pel desenvolupament del mateix seran abonades per l’Associació. Ningú podrà ser obligat a exercir un càrrec directiu si no ho desitja.

ARTICLE 15

1) Els membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec durant un periode de 2 anys i podran ser reelegits.

2) El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat podrà esdevenir-se per:

a) Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit a la mateixa Junta en el qual s’exposin els motius.

b) Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.

c) Baixa com a membre de l’Associació.

d) Sanció per falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix l’article 13.3 dels estatuts.

e) Mort del membre.

3) Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva es cobriran en la primera Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’Associació podrà ocupar provisionalment el càrrec vacant, si té el beneplàcit de la majoria de la Junta.

Qualsevol dels seus membres ho podrà proposar.

ARTICLE 16

LA JUNTA DIRECTIVA TÉ LES FACULTATS SEGÜENTS:

a) Representar, dirigir i administrar l’Associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei. Complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta estableixi.

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’Associació.

d) Proposar a l’Assemblea General l’establiment de les quotes que els membres de l’Associació hauran de satisfer.

e) Convocar les Assemblees Generals i controlar que compleixin els acords que s’hi adoptin.

f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General per tal que els aprovi i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

g) Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General.

h) Contractar els empleats que l’Associació pugui tenir.

i) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

j) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficaç els fins de l’Associació i autoritzar els actes que aquests projectin realitzar. Cap soci no podrà ser obligat, contra la seva voluntat, a col·laborar en un d’aquests grups.

k) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hauran d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

l) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones per aconseguir:

 

a) Subvencions o altres ajuts.

b) L’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació.

 

m) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvi a qualsevol establiment de crèdit i/o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquests dipòsits. La dispocició dels fons es determina a l’article 30.

n) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no s’hagi previst als estatuts i donar-ne compte a la primera Assemblea General.

o) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’Associació o que li hagi estat delegada expressament.

p) L’òrgan de govern podrà sancionar també les infraccions comeses pels socis que incompleixin les seves obligacions. Aquestes infraccions es qualificaran de lleus, greus i molt greus, i les sancions, correponents podran anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’Associació, segons la gravetat del cas.

El procediment sancionador s’iniciarà d’ofici o bé com a conseqüencia d’una denúncia o comunicació. La Junta Directiva nomenarà un instructor que trameti l’expedient sancionador, i proposarà la resolució amb audiència prèvia de la persona pressumptament infractora. La resolució final, que ha de ser motivada,l’adoptarà aquest òrgan de govern.

Els socis sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades podran sol·licitar que s’hi pronunciï l’Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.

ARTICLE 17

1) La Junta Directiva, convocada prèviament pel President o per la persona que el substitueixi, es reunirà en sessió extraordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no podrà ser superior a 6 mesos.

2) Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el President o el seu substitut, o bé si ho sol·licita la meitat dels membres que la componen.

3) No es podrà participar en la reunió mitjançant representació.

ARTICLE 18

1) La Junta directiva quedarà constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i existeix un quòrum mínim de tres dels seus membres.

2) Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin encara que, per causes justificades, podran excusar-se’n.

L’assistència del President o del Secretari o de les persones que els substituexin hi serà necessària sempre.

3) La Junta Directica prendrà els acords per majoria simple de vots dels assistents.

ARTICLE 19

1) La Junta Directiva podrà delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.

2) També podrà nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que la Junta els confiï amb les facultats que cregui oportunes de conferir en cada cas.

ARTICLE 20

Els acords de la Junta Directiva es faran constar al llibre d’actes. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva es llegirà l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui si és procedent.

Capítol 5 - EL PRESIDENT I EL VICE-PRESIDENT DE L'ASSOCIACIÓ

ARTICLE 21

1) El President de l’Associació també serà President de la Junta Directiva.

2) Són pròpies del President les funcions següents:

a) Direcció i representació legal de l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta

Directiva.

b) La presidència i la direcció del debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.

c) Tots els vots dels membres de la Junta Directiva tenen el mateix valor que el del President. En el

transcurs de les votacions emet el seu vot en darrera posició. La seva qualitat en cas d’empat, és decisiva.

d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel Secretari de l’Associació.

f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li delegui l’Assemblea General o la Junta Directiva.

3) El President serà substituït, en cas d’absència o malaltia, pel Vice-president o el Vocal de la Junta, en aquest ordre.

Capítol 6 - EL TRESORER I EL SECRETARI

ARTICLE 22

El Tresorer tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, així com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Portarà un llibre de caixa. Signarà els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Pagarà les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals hauran de ser visades prèviament pel President. Ingressarà el que sobri en dipòsits oberts en establiments de crèdit i/o d’estalvi.

ARTICLE 23

El Secretari ha de custodiar la documentació de l’Associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar les certificacions que calgui lliurar i també portar el llibre de registre de socis.

Capítol 7- LES COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL

ARTICLE 24

1) La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball la plantejaran els membres de l’Associació que vulgin formar-la, que n’assabentaran a la Junta Directiva i explicaran les activitats que s’han proposat dur a terme.

2) La Junta Directiva aprovarà la constitució, llevat de que hi hagi en contra el vot de les 4/5 parts de la Junta Directiva, la qual podrà constituir directament comissions o grups de treball sempre que compti amb el suport d’un grup mínim de dos socis.

3) La Junta Directiva es preocuparà d’analitzar les diferents comissions o grups de treball i, un cop al mes, l’encarregat presentarà a la Junta un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol 8 - EL RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 25

Aquesta Associació no té patrimoni fundacional.

ARTICLE 26

El pressupost de l’Associació serà de 2 milions de pessetes anuals i podrà ser superat depenent de les aportacions mencionades en l’article 27.

ARTICLE 27

Els recursos econòmics de l’Associació es nodriran de:

a) Les quotes que fixi l’Assemblea General pels seus membres.

b) Les subvencions oficials o particulars.

c) Les donacions, herències o llegats.

d) Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que es puguin obtenir.

ARTICLE 28

1) Tots els membres de l’Associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament per igual, mitjançant quotes o derrames, de manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

2) L’Assemblea General podrà establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals, trimestrals, semestrals o anuals, segons el que disposi la Junta Directiva, i quotes extraordinàries si cal.

ARTICLE 29

L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural i quedarà tancat el 31 de desembre.

ARTICLE 30

1) En els comptes corrents o llibreres d’estalvi obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi figuraran les signatures del president, el vice-president, el tresorer, el secretari i el vocal.

2) Per tal de poder disposar dels fons, n’hi haurà prou amb dues firmes, de les quals una haurà de ser necessàriament la del tresorer o bé la del president.