Mollusc@t

CatalanEnglishSpanish a.glink img {margin-right:2px;} #goog-gt-tt{display:none!important;}.goog-te-banner-frame{display:none!important;}.goog-te-menu-value:hover{text-decoration:none!important;}.goog-text-highlight{background-color:transparent!important;box-shadow:none!important;}body{top:0!important;}#google_translate_element2{display:none!important;}
function googleTranslateElementInit2() {new google.translate.TranslateElement({pageLanguage: 'ca',autoDisplay: false}, 'google_translate_element2');}if(!window.gt_translate_script){window.gt_translate_script=document.createElement('script');gt_translate_script.src='https://translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit2';document.body.appendChild(gt_translate_script);} function GTranslateGetCurrentLang() {var keyValue = document['cookie'].match('(^|;) ?googtrans=([^;]*)(;|$)');return keyValue ? keyValue[2].split('/')[2] : null;} function GTranslateFireEvent(element,event){try{if(document.createEventObject){var evt=document.createEventObject();element.fireEvent('on'+event,evt)}else{var evt=document.createEvent('HTMLEvents');evt.initEvent(event,true,true);element.dispatchEvent(evt)}}catch(e){}} function doGTranslate(lang_pair){if(lang_pair.value)lang_pair=lang_pair.value;if(lang_pair=='')return;var lang=lang_pair.split('|')[1];if(GTranslateGetCurrentLang() == null && lang == lang_pair.split('|')[0])return;if(typeof ga=='function'){ga('send', 'event', 'GTranslate', lang, location.hostname+location.pathname+location.search);}var teCombo;var sel=document.getElementsByTagName('select');for(var i=0;i<sel.length;i++)if(sel[i].className.indexOf('goog-te-combo')!=-1){teCombo=sel[i];break;}if(document.getElementById('google_translate_element2')==null||document.getElementById('google_translate_element2').innerHTML.length==0||teCombo.length==0||teCombo.innerHTML.length==0){setTimeout(function(){doGTranslate(lang_pair)},500)}else{teCombo.value=lang;GTranslateFireEvent(teCombo,'change');GTranslateFireEvent(teCombo,'change')}}

Volum 2, número 1 (gener de 2006)

Descarrega’t aquí la revista Spira del volum 2, número 1, del gener de 2006. Per llegir un dels articles, fes clic sobre el nom, i s’obrirà en una nova pestanya.

Tarruella Ruestes, A. & López Soriano, J. (2006). Moluscos marinos del Baix Camp (Tarragona, NE Península Ibérica). Spira 2(1): 1-16.

Quintana Cardona, J. (2006). Mol·luscs terrestres autòctons i introduïts a l’illa de Menorca (Illes Balears, Mediterrània occidental). Spira 2(1): 17-26.

Talaván Gómez, J. & Talaván Serna, J. (2006). Notas sobre la malacofauna continental de Murcia y Almería. Spira 2(1): 27-36.

Talaván Gómez, J. & Talaván Serna, J. (2006). Contribución a la malacofauna terrestre del peñón de Gibraltar. Spira 2(1): 37-40.

López Soriano, J. (2006). Consideraciones taxonómicas sobre la familia Cypraeidae Ranifesque, 1915 (Mollusca: Caenogastropoda), con una nueva propuesta de clasificación supragenérica. Spira 2(1): 41-62.

Quintana Cardona, J. (2006). Presència de Babelomurex cariniferus (G.B. Sowerby, 1834) (Neogastropoda: Muricidae) a l’illa de Menorca (Illes Balears). Spira 2(1): 63-64.

Talaván Gómez, J. & Talaván Serna, J. (2006). Cochlostoma (Auritus) fontqueri (Haas, 1924) (Gastropoda: Architaenioglossa: Cochlostomatidae) en la Comunidad Valenciana. Spira 2(1): 65-66.

Tarruella Ruestes, A. & López Soriano, J. (2006). CORRIGENDA: Moluscos marinos del Baix Camp (Tarragona, NE Península Ibérica). Spira 2(1): 69-70.