Mollusc@t

CatalanEnglishSpanish a.glink img {margin-right:2px;} #goog-gt-tt{display:none!important;}.goog-te-banner-frame{display:none!important;}.goog-te-menu-value:hover{text-decoration:none!important;}.goog-text-highlight{background-color:transparent!important;box-shadow:none!important;}body{top:0!important;}#google_translate_element2{display:none!important;}
function googleTranslateElementInit2() {new google.translate.TranslateElement({pageLanguage: 'ca',autoDisplay: false}, 'google_translate_element2');}if(!window.gt_translate_script){window.gt_translate_script=document.createElement('script');gt_translate_script.src='https://translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit2';document.body.appendChild(gt_translate_script);} function GTranslateGetCurrentLang() {var keyValue = document['cookie'].match('(^|;) ?googtrans=([^;]*)(;|$)');return keyValue ? keyValue[2].split('/')[2] : null;} function GTranslateFireEvent(element,event){try{if(document.createEventObject){var evt=document.createEventObject();element.fireEvent('on'+event,evt)}else{var evt=document.createEvent('HTMLEvents');evt.initEvent(event,true,true);element.dispatchEvent(evt)}}catch(e){}} function doGTranslate(lang_pair){if(lang_pair.value)lang_pair=lang_pair.value;if(lang_pair=='')return;var lang=lang_pair.split('|')[1];if(GTranslateGetCurrentLang() == null && lang == lang_pair.split('|')[0])return;if(typeof ga=='function'){ga('send', 'event', 'GTranslate', lang, location.hostname+location.pathname+location.search);}var teCombo;var sel=document.getElementsByTagName('select');for(var i=0;i<sel.length;i++)if(sel[i].className.indexOf('goog-te-combo')!=-1){teCombo=sel[i];break;}if(document.getElementById('google_translate_element2')==null||document.getElementById('google_translate_element2').innerHTML.length==0||teCombo.length==0||teCombo.innerHTML.length==0){setTimeout(function(){doGTranslate(lang_pair)},500)}else{teCombo.value=lang;GTranslateFireEvent(teCombo,'change');GTranslateFireEvent(teCombo,'change')}}

Volum 1, número 1 (maig de 2001)

Descarrega’t aquí la revista Spira del volum 1, número 1, del maig de 2020. Per llegir un dels articles, fes clic sobre el nom, i s’obrirà en una nova pestanya.

Tarruella Ruestes, A. & Fontanet Giner, M. (2001). Moluscos marinos del Golf de Sant Jordi (L’Ampolla) y del Port dels Alfacts. Spira 1(1): 1-5.

López, J. (2001). Conotoxinas. Spira 1(1): 7-11.

Alba, D.M., Tarruella Ruestes, A. & Mas Aceves, M. (2001). Estudio biométrico de Trivia arctica y Trivia monacha (Gastropoda, Triviidae) en la península Ibérica. Spira 1(1): 13-24.

Peñas, A. & Almera, J. (2001). Malacofauna asociada a una pradera de Posidonia oceanica (L.) en Mataró (NE de la Península Ibérica). Spira 1(1): 25-31.

Quintana Cardona, J. (2001). Fauna malacológica presente en los sedimentos holocénicos del Barranc d’Algendar (Ferreries, Menorca). Spira 1(1): 33-40.

Vilella Tejedo, M. (2001). Nuevas citas de dispersión. Spira 1(1): 41-45.