Projectes
Projectes i grups de treball de l'ACM

 

GRUP DE MALACOFAUNA CONTINENTAL DE CATALUNYA

 

El Grup de Malacofauna Continental de l'ACM està integrat per 7 persones, les quals duen a terme el projecte “MOLLUSCAT: Mol·luscos Continentals de Catalunya. En el marc d'aquest projecte, el Grup de Malacofauna continental també ha col·laborat amb el Dr. Manuel Ballesteros del Departament de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona en el projecte BIOCAT, finançat pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona.

 

-Introducció:

 

El projecte “MOLLUSCAT: Mol·luscos Continentals de Catalunya” nasqué de forma espontània i progressiva en el si de l’Associació Catalana de Malacologia (ACM) pels volts de l’any 2001, i es donà a conèixer públicament per primer cop per Alba et al. (2004) en el Butlletí de l'ACM núm. 6. Els signants d'aquest escrit varen decidir, en reunió celebrada el dia 11 de gener de 2004, de manifestar a la Junta Directiva de l’ACM la seva intenció de constituir un grup de treball anomenat “Grup de Malacofauna Continental de Catalunya” (GMCC). El GMCC es constituí oficialment en l’Assemblea General Ordinària celebrada el dia 28 de febrer de 2004, en considerar-se que els objectius del projecte MOLLUSCAT s’ajustaven plenament als objectius de l’Associació (especificats en l’Article 2 dels Estatuts). La Junta Directiva, en virtud de l’Article 16 (que especifica les facultats de la Junta Directiva) i de l’Article 24 (que regula el funcionament de les comissions o grups de treball) dels Estatuts, en va aprovar la constitució per unanimitat de la Junta. Així mateix, aquesta va nomenar David M. Alba vocal responsable d’informar la Junta de les activitats del GMCC, a petició del propi grup de treball.

 

L’ACM reconeix en l’Article 2 dels seus Estatuts com a fi de l’associació “Qualsevol mena d’activitat relacionada amb el món de la Malacologia, des de l’estudi i la divulgació de temes relacionats amb els mol·luscs, fins al seu col·leccionisme”, i en l’Article 3 puntualitza que “L’àmbit d’acció territorial de la nostra associació serà, principalment, tota la comunitat autònoma de Catalunya”. En aquest sentit, és lògic que l’ACM pretengui impulsar un millor coneixement de la malacofauna catalana i una més àmplia difusió d’aquests coneixements al nostre país. I és també lògic que ho pretengui fer des d’una voluntat integradora, que tingui en compte no només els malacòlegs professionals, sinó també els aficionats i els col·leccionistes. El col·leccionisme de mol·luscos, al capdavall, no representa altra cosa que la manifestació d’una vocació naturalista que l’ACM hauria de canalitzar adequadament, fent-la no només compatible amb la necessària conservació del medi natural, sinó també útil i enriquidora per a la ciència (per minses que puguin ser les seves contribucions en comparació amb les que es podrien realitzar, però sovint no es realitzen, des de l’àmbit acadèmic).

 

-Objectius:

 

El projecte MOLLUSCAT té com a principal objectiu l’aprofundiment en el coneixement de la malacofauna continental de Catalunya, incloent tant els mol·luscos terrestres com els dulciaqüícoles. Això es concreta en els punts següents:

 

- Conèixer la biodiversitat dels mol·luscos continentals de Catalunya a nivell de subespècie.

 

- Cartografiar la distribució geogràfica de totes les (sub)espècies catalanes en coordenades UTM de 10x10 km.

 

- Establir els requeriments ecològics bàsics d’aquests tàxons.

 

- Divulgar aquests coneixements a través d’Spira, la revista de l’ACM

 

-Participants:

 

El projecte MOLLUSCAT és dut a terme pel “Grup de Malacofauna Continental de Catalunya” de l’ACM, integrat actualment per David M. Alba, Jordi Corbella Alonso, Glòria Guillén Mestre, Lluís Prats Pi, Josep Quintana Cardona i Antoni Tarruella Ruestes, però que inicialment també incloïa el traspassat Manuel Vilella Tejedo, qui fou president de l'ACM. Tanmateix, es tracta d’un projecte obert a tothom, que pretén integrar des d’un punt de vista científic la informació que s’hagi pogut anar recopilant durant molts anys sobre la malacofauna catalana, tant per malacòlegs professionals com aficionats. Així doncs, el projecte està obert a totes aquelles persones (socis de l’ACM o no) que hi vulguin participar, ja sigui implicant-se en el susdit grup de treball, o merament subministrant dades.

 

-Passos a seguir:

 

1. Confecció d’una llista actualitzada d’espècies: La confecció d’aquest llistat de mol·luscos continentals de Catalunya a nivell de subspècie ja s’ha dut a terme, havent-se publicat fins al moment un llistat i una addenda a la revista Spira (Vilella et al., 2003; Alba et al., 2004). Tanmateix, se n’hauran de fer posteriors actualitzacions a mesura que es descriguin o se citin noves espècies o es produeixin canvis significatius en la sistemàtica, que s’ha basat principalment en el llistat confeccionat en el marc del projecte CLECOM (“Check-List of the European Continental Mollusca”).

 

2. Recopilació de citacions bibliogràfiques: La recopilació de citacions publicades fins a l’actualitat (tant si són originals com recopilades) s’ha començat a dur a terme en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, en el marc del projecte BIOCAT, que la Facultat de Biologia de la UB té amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. La universitat s’encarrega de la recopilació de dades, mentre que el GMCC continuarà proporcionant assessorament i una sistemàtica actualitzada. Això ha resultat de moment en la confecció de la base de dades Moluscat, encara incompleta, que es pot consultar a través d’Internet. Com que BIOCAT fa públiques a través d’Internet les dades que va recopilant, aquestes es podran utilitzar en un futur com citacions bibliogràfiques per a la confecció de mapes de distribució, juntament amb les dades inèdites.

 

3. Recopilació de citacions inèdites: La recopilació de citacions inèdites, que encara no s’ha iniciat, es durà a terme íntegrament pel GMCC. Es pretén recopilar no només les citacions pròpies dels integrants del grup, sinó també les citacions que d’altres malacòlegs puguin subministrar.

 

4. Publicació dels resultats: La publicació dels resultats d’aquest projecte continuarà amb la publicació de notes i/o articles diversos sobre grups d’especial interès (incloent la descripció de noves espècies), i culminarà amb la publicació d’un o diversos articles a Spira on figurin els mapes de distribució en coordenades UTM i la recopilació de citacions inèdites emprada per a confeccionar-los.

 

 -Com es pot participar:

 

Tant si es forma part del GMCC com si no, es pot participar submministrant citacions inèdites, que seran utiltizades per a confeccionar els mapes de distribució en coordenades UTM de 10x10 km. Les citacions es demanaran amb localitat i, si se’n disposa, de l’UTM corresponent, tot i que això últim no és necessari, perquè ja se n’encarregarà el GMCC. En tal cas, es prega de subministrar la localitat tan exacta com sigui possible, donat que en cas de disposar només del terme municipal, s’assignarà a l’UTM que tingui un major percentatge d’àrea d’aquest terme. Resta per decidir si totes les citacions inèdites es publicaran amb la localitat exacta o no; només es descarta a priori la publicació de les citacions amb localitat per a aquelles espècies amenaçades d’extinció o de distribució molt restringida (en els quals casos només es publicaran les UTMs).

 

Tothom que ho desitgi podrà col·laborar, ja sigui integrant-se al grup de treball, publicant articles, o simplement subministrant citacions. Tots els col·laboradors rebran un exemplar de la publicació final com a compensació. No cal dir que Spira, la revista de l’ACM, està també oberta a tothom (socis i no socis) per tal que puguin publicar les seves citacions prèviament a la confecció dels mapes de distribució, si així ho desitgen i l’interès de les espècies en qüestió així ho requereix. En tal cas, les citacions, en estar publicades, serien incloses en el BIOCAT, i passarien a formar part dels mapes de distribució en forma de citació bibliogràfica.

 

Es donarà la possibilitat als col·laboradors de subministrar les seves citacions mitjançant llistats taxonòmics de localitats o bé per espècies. El grup de treball es reserva el dret de no publicar aquelles citacions que no siguin corroborables. Les citacions que es publiquin, tant si s’especifica la localitat concreta com si no, aniran acompanyades de la data de recol·lecció i del nom de l’autor de la citació.

 

Els membres del GMCC, a més de subministrar les seves citacions inèdites, es reuniran periòdicament per avaluar el progrés del projecte MOLLUSCAT, prendre les decissions que pertoquin i, quan s’escaigui, redactar els escrits que donin a conèixer els resultats obtinguts. David M. Alba també s’encarregarà de les tasques de recopilació de dades i de servir d’enllaç am el BIOCAT, així com de ser el vocal de la Junta Directiva encarregat d’informar periòdicament del funcionament del grup. Antoni Tarruella Ruestes, al seu torn, serà el responsable de donar publicitat al projecte i de contactar amb els col·laboradors. Les petites despeses que es puguin generar (fotocòpies, correu...), així com les publicacacions, aniran a càrrec de l’ACM.

 

Els interessats en col·laborar amb el projecte MOLLUSCAT poden posar-se en contacte amb acm@molluscat.com

 

-Recursos:

 

Podeu consultar la llista actualitzada dels mol·luscos continentals de Catalunya publicada pel GMCC a Alba et al. (2011).

 

-Publicacions:

 

* Alba, D.M., Corbella Alonso, J., Guillén Mestre, G., Prats Pi, L., Quintana Cardona, J., Tarruella Ruestes, A. & Vilella Tejedo, M. (2004). MOLLUSCAT: Mol·luscos continentals de Catalunya. Butlletí de l'ACM, 6: 4-8. [PDF]

 

* Alba, D.M., Tarruella Ruestes, A., Corbella Alonso, J., Vilella Tejedo, M., Guillén Mestre, G., Prats Pi, L. & Quintana Cardona, J. (2004). Addenda a la llista dels mol·luscos continentals de Catalunya. Spira, 1(4): 1-10. [PDF]

 

* Alba, D.M., Corbella, J., Prats, P., Tarruella, A. & Guillén, G .(2007). Una nova espècie del gènere Moitessieria Bourguignat, 1863 (Neotaenioglossa: Rissooidea: Moitessieriidae) de la Font de la Barrinà (Horta de Sant Joan, la Terra Alta, Catalunya, Espanya). Spira, 2(3): 127-137. [PDF]

 

* Alba, D. M., Tarruella, A., Prats, L., Guillén, G. & Corbella, J.(2010). Els moitessièrids (Gastropoda: Moitessieriidae) de Rellinars (el Vallès Occidental, Catalunya, Espanya). Spira, 3(3-4): 159-186. [PDF] [PDF corrigenda]

 

* Alba, D. M., Tarruella, A., Prats, L., Corbella, J. & Guillén, G. (2009). Una nova espècie de Guadiella Boeters, 2003 (Neotaenioglossa: Rissooidea: Hydrobiidae) de la Font del Racó de la Pastera (Ulldemolins, el Priorat, Catalunya, Espanya). Spira, 3(1-2): 1-12. [PDF]

 

* Alba, D.M., Tarruella, A., Prats, L., Guillén, G. & Corbella, J. (2011). Nova llista actualitzada dels mol·luscos continentals de Catalunya. Spira, 4(1-2): 39-69. [PDF]

 

* Alba, D.M., Prats, L., Tarruella, A., Corbella, J. & Guillén, G. (2012). La distribució de Cochlostoma (Turritus) patulum fontqueri (F. Haas, 1924) (Gastropoda: Cochlostomatidae) a Catalunya. Spira, 4(3-4): 179-181. [PDF]

 

*Alba, D.M., Guillén, G., Corbella, J., Tarruella, A. & Prats, L. (2012). New morphological details on the shell of Sorholia lescherae (Boeters, 1981) (Gastropoda: Moitessieriidae). Spira, 4(3-4): 173-178. [PDF]

 

* Alba, D.M., Corbella, J., Prats, L., Guillén, G. & Tarruella, A. (2013). Conchological characterization of Moitessieria foui Boeters, 2003 (Gastropoda: Moitessieriidae). Spira, 5(1-2): 91-98. [PDF]

 

* Alba, D.M., Corbella, J., Guillén, G., Prats, L. & Tarruella, A. (2016). Presence of two different species of Theodoxus Montfort, 1810 (Gastropoda: Neritidae) in Catalonia. Spira, 6(1-2): 41-65.

 

* Corbella Alonso, J., Alba, D.M., Tarruella Ruestes, A., Prats Pi, L. & Guillén Mestre, G. (2006). Dues noves espècies del gènere Moitessieria Bourguignat, 1863 (Neotaenioglossa: Rissooidea: Moitessieriidae) de la Font d'en Collell (Albanyà, l'Alt Empordà, Catalunya, Espanya). Spira, 2(2): 71-111. [PDF]

 

* Corbella, J., Alba, D.M., Tarruella, A., Guillén, G. & Prats, L. (2009). Noves espècies de Moitessieria Bourguignat, 1863 (Neotaenioglossa: Rissooidea: Moitessieriidae) de la Font del Racó de la Pastera (Ulldemolins, el Priorat, Catalunya, Espanya). Spira, 3(1-2): 59-86. [PDF]

 

* Corbella, J., Guillén, G., Prats, L., Tarruella, A. & Alba, D.M.(2011). Els moitessièrids de la Font de Sant Cristòfol (Santa Eulàlia de Ronçana, el Vallès Oriental, Catalunya, Espanya). Spira 4(1-2): 25-38. [PDF]

 

* Corbella, J., Guillén, G., Prats, L., Tarruella, A. & Alba, D.M. (2012). Els Moitessieriidae (Gastropoda: Rissooidea) de Les Deus de Sant Quintí de Mediona (l’Alt Penedès, Catalunya, Espanya); descripció de Moitessieria dexteri sp. nov. Spira, 4(3-4): 121-138. [PDF]

 

*Corbella, J., Guillén, G., Prats, L., Tarruella, A. & Alba, D.M. (2014). Spiralix calida sp. nov. (Gastropoda: Moitessieriidae), una nova espècie de gastròpode estigobi de Toga (l’Alt Millars, País Valèncià, Espanya). Spira, 5(3): 111-120. [PDF]

 

* Tarruella Ruestes, A. (2004). Granaria variabilis (Draparnaud, 1801) (Gastropoda: Chondrinidae): Primera cita para la malacología ibérica. Spira, 1(4): 35-38. [PDF]

 

* Tarruella Ruestes, A. (2006). Presencia de Abida gittenbergeri Bössneck, 2000 (Gastropoda, Pupilloidea, Chondrinidae) en la comarca de la Garrotxa, y nuevas citas de distribución en la comarca de l'Alt Empordà (Cataluña, España). Spira, 2(2): 119-123. [PDF]

 

* Tarruella, A., Alba, D.M., Prats, L., Guillén, G. & Corbella, J.(2008). Caracterització conquiliològica i noves dades de distribució de Moitessieria olleri Altimira, 1960 (Neotaenioglossa: Rissooidea: Moitessieriidae). Spira, 2(4): 223-262. [PDF] [PDF corrigenda]

 

* Tarruella, A., Quintana, J., Alba, D.M. & Prats, L.(2009). Primera cita de Macrogastra (Pyrostoma) attenuata lineolata(Held, 1836) (Gastropoda: Clausiliidae) para la malacofauna ibérica. Spira, 3(1-2): 13-25. [PDF]

 

* Tarruella, A., Quiñonero Salgado, S., Prats, L. & Bragulat Ros, E. (2011). Una nueva población de Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758) (Gastropoda: Lymnaeidae) de la provincia de Lérida (Cataluña, España). Spira, 4(1-2): 89-91. [PDF]

 

* Tarruella, A., Quiñonero Salgado, S. & Quintana Cardona, J. (2011). Nuevas citas de distribución para Cataluña y la Comunidad Valenciana de Atenia quadrasi (Hidalgo, 1885) (Gastropoda: Helicodontidae). Spira, 4(1-2): 93-96. [PDF]

 

* Tarruella, A., Corbella, J., Prats, L., Guillén, G. & Alba, D.M. (2012). Una nova espècie de Moitessieria (Gastropoda: Moitessieriidae) del Forat de l’Or (Camarasa, la Noguera, Catalunya, Espanya). Spira, 4(3-4): 109-119. [PDF]

 

* Tarruella, A., Corbella, J., Guillén, G., Prats, L. & Alba, D.M. (2013). Moitessieria ripacurtiae sp. nov. (Gastropoda: Moitessieriidae), una nova espècie de gastròpode estigobi del Pont de Suert (l’Alta Ribagorça, Catalunya, Espanya). Spira, 5(1-2): 15-26. [PDF]

 

*Tarruella, A., Corbella, J., Prats, L., Guillén, G. & Alba, D.M. (2015). Els moitessièrids (Gastropoda: Moitessieriidae) de Monistrol de Montserrat (el Bages, Catalunya, Espanya). Spira 5, 163-180. [PDF]

 

* Vilella Tejedo, V., Tarruella Ruestes, A., Corbella Alonso, J., Prats Pi, L., Alba, D.M., Guillén Mestre, G. & Quintana Cardona, J. (2003). Llista actualitzada dels mol·luscos continentals de Catalunya. Spira, 1(3): 1-29. [PDF]

 

 

Projectes Fons Bibliogràfic Qui Som
Activitats Galeria Membres
Publicacions Contacte Estatuts

Envia els teus comentaris:

Spira Fes-te Soci
Butlletí Adreces

© Associació Catalana de Malacologia (2014)

Entitat adherida a la Institució Catalana d'Història Natural (ICHN).

Museu de Ciències Naturals de Barcelona.